วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

Bare Infinitive

Infinitive
คำกริยา infinitive มี 2 ประเภท คือ 1. คำกริยาประเภทที่ไม่ต้องใช้ to นำหน้า (bare infinitive)
2.คำกริยาประเภทที่ต้องมี to นำหน้า (the to-infinitive)

1.คำกริยาประเภทที่ไม่ต้องมี to นำหน้า (bare infinitive)ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้คือ:

ก. ใช้กับกริยาช่วยคือ do เช่น
 • Do you know Sam?
 • Don't wait for me.
 • How does it work?
ข.ใช้กับกริยาช่วย modal verbs เช่น
 • Can you swim?
 • Could you help me?
 • Will the errors matter?
 • I shall forgive you this time - you won't be punished.
 • May I come in?
 • You must try harder.
 • It might rain later.
 • I would prefer fruit juice.
 • You should read some of Charles Dicken's books.

ค. ใช้กับ dare และ need เช่น
 • I daren't mention the subject to my dad.
 • You needn't alter any arrangements for my sake.
 • Dare I suggest an alternative?
 • Need you drive the whole way in one day?
ง. ใช้กับ had better (หรือ 'd better) และ would rather (หรือ 'd rather) เช่น
 • I'd better check the water level.
 • Hadn't you better get up?
 • We'd better mow the lawn, hadn't we?
 • I'd rather be too early than risk being late.
 • Wouldn't you rather take the train?
 • I'd rather listen to a concert. 'I would too.'
จ.ใช้กับ let เช่น
 • Let's go to that new restaurant.
 • Let's not waste any more time.
 • Just let me think.
 • Let bygones be bygones.
ฉ. ใช้กับ make (ในความหมายของการบังคับ, ชักชวนโน้มน้าว, หรือ เป็นเหตุก่อให้เกิด เช่น
 • There's no time to delay - make them come immediately.
 • Mum made me confess the truth.
 • Look - you've made me spill the milk.
ช. ใช้กับ help เช่น
 • I helped Jane count the votes. หรือ I helped Jane to count the votes.
 • A few days' rest will help you sort out your ideas. หรือ A few days' rest will help you to sort out your ideas.
ซ. ตามหลัง verbs ที่เป็นการสังเกตการณ์ หรือ แสดงความรู้สึก เช่น
 • I saw her cross the street.
 • I heard her open the door.
 • We felt the ground shake.
 • She noticed him hesitate.
 • We watched the building burn.
 • Watch me do a handstand!
ถ้าคุณต้องการเน้นถึงขั้นตอนของการกระทำนั้นๆ คุณก็ใช้ present participle เช่น
 • I can smell something burning.
 • I watched Mum brushing her hair and putting on her makeup.
ญ. ตามหลัง why, why not เช่น
 • Why learn foreign languages when everyone speaks English?
 • Why not come out for a walk with me?
 • Why not visit Taiwan?
ตามหลัง and และ or เช่น
 • I want to study science and become a doctor.
 • Would you like to eat now or wait till later?
ตามหลัง than, as, as well as เช่น
 • Some skills are easier to perform than explain.
 • It's as simple to demonstrate as explain.
 • I have to walk the dog as well as put the children to bed.
ตามหลัง rather than เช่น
 • I paid the bill without question, rather than make a fuss.
 • Do what you think is right yourself, rather than copying other people.
ตามหลังคำ except, but, other than เช่น
 • What is there to do here other than relax all day?
 • I've done nothing but relax all day.
 • People here don't do anything except relax all day.
 • I want to do something adventurous like sail round the world.

ไม่มีความคิดเห็น: