วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551

Phrasal Verb (กริยาวลี)

Phrasal Verb (กริยาวลี)
กริยาวลี ได้แก่ คำกริยาที่ตามด้วยคำ preposition (คำบุพบท) ต่างๆเป็นส่วนใหญ่ มักใช้กันมากในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ประโยคและสำนวนการใช้กริยาวลีต่างๆ นั้นผู้ศึกษาจำเป็นต้องจดจำ ใช้เวลาในการเก็บสะสมความรู้นี้ไว้แล้วก็ค่อยๆนำไปใช้จริง จึงจะได้ผล
ตัวอย่างกริยาวลี
abide by มีความหมายว่า ยอมรับกฏกติกา, การตัดสินใจ หรือ ข้อแนะนำและปฏิบัติตามกฎนั้นๆ
 • They promised to abide by the rules of the contest. (พวกเขาสัญญาที่จะปฏิบัติตามกฏกติกาของการแข่งขัน)

account for มีความหมายว่า อธิบายเหตุผล, เป็นสาเหตุ, เป็นจำนวนเท่ากับ หรือส่วนประกอบ, รับผิดชอบ

 • A number of factors account for the differences between the two scores. (องค์ประกอบส่วนหนึ่งอธิบายให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างผลลัพภ์ทั้งสองนั้น)
 • Repeat purchases account for 73% of our sales. (การซื้อซ้ำเป็นเท่ากับ 73% ของยอดขายของเรา)
 • You will be brought before the head teacher to account for your behaviour. (คุณจะถูกพาไปพบครูใหญ่เพื่อที่จะชี้แจงถึงพฤติกรรมของคุณเอง)
 • Investors were told that over half their savings had vanished and could not be accounted for. (นักลงทุนได้รับแจ้งว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเงินออมของพวกเขาได้สูญหาย (มูลค่า) ไปและไม่อาจจะอธิบายถึงสาเหตุได้)
balance against(หรือ with) มีความหมายว่า การสร้าง หรือรักษาความสมดุลย์ (balance) ที่ดี หรือที่ถูกต้องเหมาะสม ระหว่างส่วนต่างๆ หรือลักษณะที่แตกต่างกันของบางสิ่งบางอย่าง เช่น
 • Economic development has to be balanced against environment concerns. (เรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจะต้องถูกถ่วงดุลย์กับเรื่องปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม)
 • There is a need to balance the demands of the workplace against those of family life. (มีความจำเป็นที่จะต้องถ่วงดุยล์กันระหว่างความเรียกร้องต้องการของสถานที่ทำงานกับเรื่องชีวิตครอบครัว)

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551

Gerunds หรือ Verbal Nouns

Gerunds หรือ Verbal Nouns
มีคำกริยา 2 ประเภทที่ลงท้ายด้วย ing ประเภทแรกเรียกว่า present participle คือคำที่ใช้กับกริยาช่วย (auxiliary verb) เพื่อทำให้ประโยคนั้นๆเป็นรูป continuous tense เช่น
 • We are making good progress.
 • Susan was dancing in the moonlight.
 • I shall be seeing George tomorrow.
 • I have been struggling with English Grammar all week.

Present participle ยังสามารถใช้กับกริยาช่วยในลักษณะที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) และในรูปของวลี participial phrase เช่น

 • The ward seemed to be full of crying babies.
 • The lady standing behind me in the queue suddently fainted.
 • Shaking in fury, Harry walked out of the room.
 • I watched Susan dancing in the moonlight.

ส่วนกริยาที่เต็ม ing อีกประเภทหนึ่ง เราเรียกว่า gerund คือ verb เติม ing และเราสามารถใช้ gerund ทำหน้าที่เป็นคำนาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun

1. เนื่องจาก gerund เป็นคำนาม (noun) มันจึงทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา เช่น

 • Dancing relaxes you.
 • Running is a good way to keep fit.
 • Smoking is banned on all flights.
 • Drink-driving has caused many tragic deaths.

2. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของกริยา (verb) ได้ เช่น

 • Jim loves walking and mountain-climbing.
 • Have you ever tried skating?
 • I don't like waiting in queues.

3. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของคำบุพบท (preposition) เช่น

 • Think before deciding.
 • Always shower after exercising.
 • Thanks for helping.
 • You're good at drawing.

4.Gerund สามารถทำหน้าที่เป็นภาคเติมเต็ม ตามหลัง linking verb ได้ เช่น

 • Seeing is believing.
 • Looking at another player's cards is cheating.

5. Gerund ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ adjectivally เช่น

 • Have you brought your swimming costume?
 • The washing machine is broken.
 • I'll show you to the dining room.

6. Determiners, คำแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive), คำคุณศัพท์ (adjective) นั้นเราสามารถใช้กับ gerund ได้ เช่น

 • The play would have been nothing without the accomplished acting.
 • Noisy coughing spoilt the performance for me.
 • The children's delightful singing made the evening.
 • This unseemingly shouting is getting us nowhere.
 • My girlfriend is fed up with my inexpert dancing.
 • Any cheating will be severely punished.
 • No smoking is permitted aboard the aircraft.

Gerund หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun ยังมีลักษณะเฉพาะของคำกริยาคือ

1. สามารถมีกรรม (object) มารองรับ ซึ่งรวมถึงกรรมโดยอ้อม (indirect object) เช่น

 • Taking excercise is good for you.
 • Giving people presents is fun.
 • We try to avoid punishing pupils.
 • Ellen is good at getting her own way.
 • The big problem will be finding the time.

2.Gerund หรือ verbal noun สามารถตามด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ adverbials เช่น

 • We'll gain nothing by acting hastily.
 • I don't enjoy sitting in the sun.
 • Talking to people has to be more sensible than war.
 • Working all night long will not improve your health.

3. Gerund หรือ verbal noun มีรูปกรรมวาจก (passive forms) (โดยใช้ being + past participle) และรูป perfect (โดยใช้ having + past participle) เช่น

 • I hated being cross-questioned like that.
 • I'm pround of having written that book.

4. ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้โดยวางไว้หลัง not เช่น

 • Not having the car this week is a great nuisance.
 • Not being a university graduate hasn't made any difference to my success.
 • I was hurt at not being invited to the wedding.

เมื่อ gerund หรือ verbal noun ถูกใช้กับคำคุณศัพท์ หรือ determiner เราใช้ of ก่อนกรรม (object) ถ้ามี เช่น

 • Sensitive handling of the economy is required at this stage.
 • The settling of claims may take quite a time.
 • Please remain seated during the singing of the next hymn.
 • The reading of the will takes place at two o'clock.

คำสรรพนามคือ It ใช้ทำหน้าที่เป็นประธานขั้นต้น (preliminiary subject) โดยมี gerund (หรือ verbal noun) เป็น postponed subject เช่น

 • It's no good losing your temper.
 • It's no use your shouting.
 • It's great having the apartment to myself.
 • It's a nuisance not having the car this week.

ใช้กับป้ายประกาศให้สาธารณชนทราบ หรือคำสั่งห้ามต่างๆ เช่น

 • No Parking Overnight.
 • No Littering.
 • No running in the corridor, please!
 • No talking in class, please!

Verb + Verbal noun

 • I suggest moving his desk into the bedroom.
 • Do you enjoy causing trouble?
 • At last it has stopped raining.
 • Have you finished writing your assignment?
 • I keep (on) forgetting to buy washing powder.
 • You'll get a seat if you don't mind waiting in a queue.
 • Avoid hurting other people's feelings.
 • I can't help feeling angry.
 • I can't bear seeing good food wasted.
 • Dad can't stand apologizing.
 • Would you consider taking a lower-paid job?
 • I dislike making a fuss.
 • Don't give up trying.
 • Do you fancy climbing that tower?
 • I can't risk leaving the door uncocked.
 • They burst out laughing.
 • The mountaineering will involve climbing with ropes.
 • Practise moving your toes independently.
 • I admitted using her computer.
 • I denied having altered any settings on her computer.

verb + preposition + gerund (หรือ verbal noun)

 • We believe in disciplining children early.
 • I insist on driving you to the station.
 • Jake persisted in disrupting the classes.
 • I apologize for being late.
 • I object to paying for parking outside my own apartment block.
 • Are you thinking of changing jobs?
 • Richard dreams of becoming an opera singer.
 • I wouldn't dream of waking her before 8 o'clock.
 • I don't approve of teaching children to read before the age of five.
 • He worries about not being accepted by other people.
 • I depend wholly on having good health.
 • We're looking forward to meeting you.

transitive verb + object + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • The weather didn't stop me from enjoying my holiday.
 • Can we interest you in investing in our company?
 • Are you accusing me of lying?
 • We suspected her of having committed fraud.
 • The authorities prevented us from finding out the truth.
 • I prefer rail travel to flying.

noun + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • The difficulty of making yourself understood makes you reluctant to talk to deaf people.
 • The thought of packing up all my belongings fills me with dread.
 • If there's no alternative to telling a lie, you have to do it.
 • Do you think there's any possibility of persuading her?
 • When I next get the opportunity of speaking to her, I'll mention your name.
 • She always had a taste for dressing outrageously.
 • My inclination is of course towards holidaying somewhere warm.
 • There are various methods of backing up your files.
 • George showed no interest in taking exercise.
 • Thank you for your kindness in offering us hospitality for the night.
 • There's a ban on smoking in most public places nowadays.
 • Congratulations on winning the competition.
 • The idea of that man kissing her appalled him.
 • This book is intended as a brief introduction to computer-programming.
 • There's no proof of her having visited Jack that evening.
 • There's no substitute for swimming in the sea.

adjective + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • I'm so bad at organizing myself.
 • He's obviously determined on leaving as soon as possible.
 • Are you interested in making some money?
 • Janet's too fond of teasing people.
 • Is he really capable of murdering someone?
 • Mary's incapable of hurting anyone deliberately.
 • Who's responsible for locking up the shop?
 • Ellen's clever at manipulating people.
 • I'm pleased at having won so much support.
 • We're accustomed to getting up early.
 • You're not afraid of getting wet, are you?

เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้ โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ

Verb + verbal noun Verb + to infinitive

 • She continued reading quietly in his corner. / Same continued to read quietly in his corner.
 • The customer started making a fuss./ The customer started to make a fuss.
 • The baby began yelling./ The baby began to yell.
 • We intend visiting the museum later today./ We intend to visit the museum later today.
 • We prefer making our own Christmas cards./ We prefer to make our own Christmas cards.

เมื่อใช้ verbal noun และ to-infinitive กับคำกริยาต่อไปนี้ จะมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย

 • เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้ โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ

  Verb + verbal noun Verb + to infinitive
 • I can't bear waiting (=I suffer while waiting) for exam results. /
 • Open the letter now- I can't bear to wait (=I don't want to wait).
 • I love learning (= I enjoy learning) new skills.
 • I love to learn (=I often choose to learn) new skills.
 • I like getting up early (= I enjoy getting up early).
 • I like to get up early (=I choose to get up early).
 • I hate hurting (=I'm unhappy when I hurt) her feelings.
 • I hate to hurt (=I don't want to hurt) her feelings.

advise, allow, permit, forbid

เราสามารถใช้ verbal noun ตามหลัง advise, allow, permit และ forbid ได้ถ้าหากว่าไม่มีกรรม (object) ในรูปของคำนาม หรือ คำสรรพนาม แต่ถ้ามี object ก็ให้ใช้ to-infinitive เช่น

Verb verbal noun verb + to-infinitive

 • We advise arriving early at the theatre./ We advise you to arrive early at the theatre.
 • We permit smoking in Coach M./ We permit passengers to smoke in Coach M.
 • They don't allow picnicking here./ They don't allow people to picnic here.
 • We forbid drug-taking in this hostel./ We forbid guests to take drugs in this hostel.

need, require และ want

need และ require เราสามารถสร้างประโยคเป็น passive to-infinitive หรือใช้รูป ing โดยมีความหมาย passive ได้ เช่น

 • These dishes need to be washed.
 • These dishes need washing.
 • These letters require to be filed.
 • These letters require filing.

ในประโยคที่ไม่เป็นทางการ เราสามารถใช้ want + verbal noun เช่น

 • The garden wants weeding.วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2551

การใช้ to infinitive

การใช้ to infinitive และหน้าที่ของ to infinitive ในทางไวยากรณ์
เราสามารถใช้ to infinitive ในรูปของการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง(continuous), รูปของการกระทำที่สำเร็จสมบูรณ์ (perfect) และรูปของกรรมวาจก (passive) ได้ เช่น
 • Joe seems to like his course. (รูป to infinitive)
 • He seems to be settling in well. (to infinitive ในรูป continuous )
 • He seems to have made a lot of friends. (to infinitive ในรูปของ perfect)
 • He seems to have been working hard. (to infinitive ในรูปของ perfect continuous)
 • He seems to be regarded as a good student. (to infinitive ในรูป passive)
 • He seems to have been awarded excellent marks. (to infinitive ในรูปของ perfect passive)

เช่นเดียวกับ Gerund กล่าวคือ รูปกริยา to infinitive ในทางไวยากรณ์ เราใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างดังนี้:

1. เป็นกรรมของกริยา เช่น

 • I want to win.
 • We intend to complain.

2. เป็นประธานของกริยา เช่น

 • To fail now would be very frustrating.
 • To tell the truth can be very difficult.

3. เป็นส่วนเติมเต็ม (complement)โดยวางไว้หลัง linking verb เช่น

 • To understand is to forgive.
 • The purpose of this valve is to control the flow.
 • My plan is to spend two nights in Taipei.
 • The idea is to meet at 6.30 for dinner.

เราจะใช้รูปกริยา to infinitive เมื่อไหร่?

คำตอบคือ เราสามารถใช้ to infinitive ตามหลัง verbs ต่างๆมากมายหลายคำ เช่น

 • David and I agreed to meet at 4 o'clock.
 • I'll arrange to see the dentist straight away.
 • I hope to go university.
 • I managed to repair the lock.
 • I'm going to meet Philip tomorrow.
 • We intend to move house soon.
 • I'm longing to see you.
 • I like to get up early in the mornings.
 • I'd hate to make a mistake.
 • I'd love to go to the museum.
 • Maggie began to cry.
 • It's starting to rain.
 • Jane continued to read her novel.
 • Joe has decided to train as a doctor.
 • Paul has learnt to swim.
 • I didn't mean to hurt you.
 • Mum promised to drive me to the class.
 • Dad refused to sign the document.
 • We want to have a meal before the concert.
 • Try to keep calm.
 • They seem to approve of my idea.
 • John appeared to know all the answers.
 • I hadn't planned to take a holiday just yet.
 • Dad refused to give me any more money.
 • Charlie offered to cook dinner for us all.
 • Did you expect to succeed?
 • I have (or have got) leave in five minutes.
 • I've forgotten to bring my passport.
 • Do you need to change any money?
 • Did you remember to close the windows?
 • You deserved to win.
 • I prefer to write my novels by hand.
 • I can't bear to cause unhappiness.
 • We regret to announce that tonight's performance is cancelled.

ในรูปประโยคปฏิเสธ เราเติม not หรือ never ไว้หน้ารูปกริยา to infinitive เช่น

 • Promise never to tell anyone.
 • I prefer not to drive at night.
 • She seemed not to realize her danger.
 • I managed not to laugh.
 • Try not to get so angry.

กริยาบางคำ ตามด้วยรูปกรรม (object) ก่อนแล้วจึงตามด้วยรูปกริยา to infinitive เช่น

 • The travel agency allowed us to change our booking.
 • Sue asked me to help her.
 • The policeman told us sto wait.
 • Anne persuaded me to join her choir.
 • Remind me to buy more noodles.
 • We expect you to do your best.
 • Who taught those girls to dance?
 • We want you all to concentrate.
 • I forbid you to use my car.
 • The captain permitted the passengers to leave the ship.
 • The doctor advised us to take vitamin pills.
 • I warned Maggie not to leave money around.

รูปกรรม (object) จะทำหน้าที่เป็นประธาน (subject)ในประโยคกรรมวาจก เช่น

 • Maggie was warned not to leave any money around.
 • We were advised by the doctor to take vitamin pills.
 • You are forbiden to use my car.

รูป verb + for + object (noun or pronoun) + to infinitive เช่น

 • arrange for: I've arranged for you to see the dentist.
 • ask for: We asked for our bags to be delivered to our hotel.
 • long for: I was longing for the lesson to end.
 • wait for: Wait for me to give the signal.

เราสามารถใช้รูปกริยา to infinitive ตามหลังคำคุณศัพท์ (adjective) บางคำ เช่น

 • Julie was afraid to cross the road.
 • I'm so glad to see you.
 • I'm reluctant to lend you any more money.
 • I'm sorry to report that we lost the match.
 • I'm pleased to say the children behaved excellently.
 • The kids are all keen to be in the team.
 • I'm determined to get that job.
 • They were eager to hear the latest news.
 • I'm so relieved to know the money arrived safely.
 • Jim was the first to arrive.
 • Helen was the last to leave.
 • Dave was the only one to apologize. (Dave was the only one who did apologize)
 • Dan was likely to win.
 • We're unlikely to meet again.
 • I'm sure to see Jane in the next few days.
 • It's certain to rain tomorrow.
 • Anne is bound to be late.
 • I'm liable to forget.
 • The train's due to leave in two minutes.
 • You're welcome to come with me.
 • Mum's willing to help.
 • Were you able to contact her?
 • Are you ready to begin?
 • I'm not prepared to tolerate this misbehaviour.
 • I was wrong to blame Susie for the mess.
 • You were lucky to escape!
 • I was silly to give up.

รูปประธานกลายเป็นกรรม (object) ของ to infinitive

คำนาม หรือ คำสรรพนาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของรูป linking verb (กริยาที่ใช้เชื่อมประโยค) + คำคุณศัพท์ (adjective) สามารถใช้เป็นกรรม (objective) ของกริยา to infinitive ที่ตามมา ในภาคส่วนเติมเต็ม (complement) ของประโยค เช่น

 • Science programmes are so interesting to watch.
 • Are these nuts good to eat?
 • English verbs are not very easy to learn.
 • Those maths problems were difficult to solve.
 • These sums are quite simple to do.
 • The possibilities are frightening to contemplate.
 • I prefer children as models - they're delightful to paint.

ประธานของ linking verb อาจจะเป็นรูปกรรมของคำบุพบท (preposition) ที่ใช้กับ to infinitive เช่น

 • This futon is very comfortable to sleep on.
 • Elizabeth is fascinating to talk to.
 • She's so entertaining to be with.

adjective + noun + to infinitive เช่น

 • That's an unusual question to ask.
 • Who's the best person to consult?
 • This is a comfortable futon to sleep on.
 • Elizabeth is a fascinating girl to talk to.

verb + direct object + adjective + noun (indirect object) + to infinitive เช่น

 • We considered you the right person to appoint.
 • I found Ruth a delightful companion to travel with.

คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) + to infinitive เช่น

 • Cheerio - I'm off to visit Peter.
 • Dad was about to serve lunch.
 • Sam is out to get the top job. (=He's determined to get it)

noun + to infinitive เช่น

 • I've no desire to be famous.
 • I felt an inclination to hit him.
 • We respected Dad's wish to be barried in his native village.
 • Kate had no ambition to travel the world.
 • There's no need to apologize.
 • Jim's decision to retire surprised us all.
 • There'll be an opportunity to ask questions later.
 • I need time to think.
 • John sent me a reminder to book seats.
 • We waited for the order to advance.
 • You were a fool not to claim the reward.

ประธาน (subject)เป็นกรรม (object)ของกริยา to infinitive ในภาคเติมเต็ม (complement)ของประโยค

ประธานของกริยาเชื่อม linking verb + คำนาม ใช้เป็นกรรม (object) ของกริยา to infinitive (หรือ กริยา to infinitive + preposition) ในภาคเติมเต็มของประโยค เช่น

 • Your cooking is always a pleasure to sample.
 • These children are a delight to teach.
 • Cricket is such a bore to take part in.
 • The games must be a nightmare to organize.

คำนาม + กริยา to infinitive เช่น

 • I phoned for a taxi to take us to the airport.
 • Here's a pill to help you sleep.
 • We employed a guide to lead us up the mountain.
 • Have you got a video to keep the children quiet?
 • Take a book to read in case you get bored.
 • Bring a mat to sit on.
 • We've got a problem to discuss.
 • I've a sin to confess.

คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง (indefinite pronouns) และคำบอกปริมาณที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง (indifinite quantifiers) ถูกใช้บ่อยๆกับรูปกริยา to infinitive เพื่อแสดงความรู้สึกถึงวัตถุประสงค์ (expressing purpose) เช่น

 • Have you all got something to eat?
 • I've got nothing to wear.
 • Isn't there anything else to watch?
 • We have plenty to get on with.
 • The children get lots to do on the farm.
 • Have you any goods to declare?
 • Is there anywhere to talk privately?

โครงสร้างที่มีรูปกริยา to infinitive มักจะขึ้นต้นประโยคด้วยรูปประโยคคือ It is, It was เป็นต้น ตามด้วย คำคุณศัพท์ (adjective) หรือคำนาม (noun)

(It is (หรือ was, เป็นต้น) + adjective หรือ noun + to infinitive)

 • It's silly to argue.
 • It was kind of you to visit my mother.
 • It was stupid of me not to note the time.
 • It's a priviledge to work with you.
 • It would be a shame to give up now.
 • It's my ambition to write a best-seller.
 • It's my plan to finish most of the work by the end of June.
 • It's nice to be home.
 • It's never a good idea to go without sleep.
 • Is it time to leave?
 • It's important to plan your day in advance.
 • It's sensible to check in early.
 • It was a pleasure to meet you.
 • It will be a good opportunity to see Hong Kong.

บทบาทของคำบุพบท for เมื่อใช้กับ to infinitive

 • I've arranged for the furniture to go into storage.
 • I asked for the date to be changed.

โครงสร้างเดียวกันนี้ตามด้วยคำนาม หรือ คำคุณศัพท์บางคำ เช่น

 • The idea is for everyone to stay at our house.
 • It's a great opportunity for us to meet the students.
 • Isn't it time for us to leave?
 • It's ridiculous for us all to squeeze into one car.
 • The situation is difficult for strangers to understand.
 • Is it possible for you all to be ready by nine?
 • It's impossible for them to do the journey in two hours!
 • Are these nuts OK for humans to eat?

รูป enough, too + to infinitive เช่น

 • Are you old enough to drive?
 • It's too late to telephone now.
 • I haven't enough money to pay the bill.
 • The part is too long for a single actor to play.
 • It's too wet to go for a walk.
 • He's tall enough to touch the ceiling.
 • I hope I've worked hard enough to pass my exams.
 • I've been too busy to read the papers.
 • I'm too short-sighted to risk driving without spectacles.
 • It's too foggy to see the island today.
 • Some of the exercises ar etoo strenuous for girls to perform.
 • Is the sea warm enough to swim in?
 • Are the puzzles easy enough for children to solve?
 • In London it was hot enough to go out without a coat.

รูป be + to infinitive ใช้ในประโยคคำสั่งที่หนักแน่นเด็ดขาด หรืออ้างถึงแผนการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เช่น

 • You are to stop writing immediately.
 • You are to be back before midnight.
 • You are to apologize to your mother for your rudeness.
 • We are to report to headquarters at eight o'clock.
 • The Minister is to return to Singapore later this evening.
 • The celebrations were to have been held last week, but there was a delay.
 • Your e-mail message said I was to come straight here.
 • The wedding is not to take place after all.

รูป wh-question words + to infinitive ใช้แสดงถึงการสอบถาม, การรับทราบ, การเรียนรู้และการเสนอแนะ เช่น

 • Helen is learning how to drive.
 • Sue asked me where to buy the best computer.
 • Dad told me which key to press.
 • I didn't know what to do.
 • I had no idea who to ask.
 • Let me know how many copies to print.
 • The nurse told me which pills to take.
 • I can't think what to write.
 • Tell me when to stop pouring.
 • Could you remind me how many flour to use?
 • Does the recipe say how long to boil the mixture for?
 • I'm wondering what clothes to buy for my trip.

รูป in order และ so as + to infinitive เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ เช่น

 • Arrive early so as to get a good seat.
 • Sit near the front in order to get a good view.

แต่เราสามารถใช้ to infinitive เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ได้ด้วยตัวมันเอง เช่น

 • The baby was taken to the clinic to get her injections.
 • I'm going to the shops to buy some food.
 • To speed up the work, we employed extra staff.

รูป to infinitive ที่ใช้กับสำนวนแสดงวัตถุประสงค์บางอย่าง นิยมวาง to infinitive เช่นนั้นไว้ต้นประโยค เช่น

 • To be fair, she didn't mean to cause trouble.
 • To be honest, I didn't like the play much.
 • To put it more simply, a fact is just an interpretation.