วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

Bare Infinitive

Infinitive
คำกริยา infinitive มี 2 ประเภท คือ 1. คำกริยาประเภทที่ไม่ต้องใช้ to นำหน้า (bare infinitive)
2.คำกริยาประเภทที่ต้องมี to นำหน้า (the to-infinitive)

1.คำกริยาประเภทที่ไม่ต้องมี to นำหน้า (bare infinitive)ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้คือ:

ก. ใช้กับกริยาช่วยคือ do เช่น
 • Do you know Sam?
 • Don't wait for me.
 • How does it work?
ข.ใช้กับกริยาช่วย modal verbs เช่น
 • Can you swim?
 • Could you help me?
 • Will the errors matter?
 • I shall forgive you this time - you won't be punished.
 • May I come in?
 • You must try harder.
 • It might rain later.
 • I would prefer fruit juice.
 • You should read some of Charles Dicken's books.

ค. ใช้กับ dare และ need เช่น
 • I daren't mention the subject to my dad.
 • You needn't alter any arrangements for my sake.
 • Dare I suggest an alternative?
 • Need you drive the whole way in one day?
ง. ใช้กับ had better (หรือ 'd better) และ would rather (หรือ 'd rather) เช่น
 • I'd better check the water level.
 • Hadn't you better get up?
 • We'd better mow the lawn, hadn't we?
 • I'd rather be too early than risk being late.
 • Wouldn't you rather take the train?
 • I'd rather listen to a concert. 'I would too.'
จ.ใช้กับ let เช่น
 • Let's go to that new restaurant.
 • Let's not waste any more time.
 • Just let me think.
 • Let bygones be bygones.
ฉ. ใช้กับ make (ในความหมายของการบังคับ, ชักชวนโน้มน้าว, หรือ เป็นเหตุก่อให้เกิด เช่น
 • There's no time to delay - make them come immediately.
 • Mum made me confess the truth.
 • Look - you've made me spill the milk.
ช. ใช้กับ help เช่น
 • I helped Jane count the votes. หรือ I helped Jane to count the votes.
 • A few days' rest will help you sort out your ideas. หรือ A few days' rest will help you to sort out your ideas.
ซ. ตามหลัง verbs ที่เป็นการสังเกตการณ์ หรือ แสดงความรู้สึก เช่น
 • I saw her cross the street.
 • I heard her open the door.
 • We felt the ground shake.
 • She noticed him hesitate.
 • We watched the building burn.
 • Watch me do a handstand!
ถ้าคุณต้องการเน้นถึงขั้นตอนของการกระทำนั้นๆ คุณก็ใช้ present participle เช่น
 • I can smell something burning.
 • I watched Mum brushing her hair and putting on her makeup.
ญ. ตามหลัง why, why not เช่น
 • Why learn foreign languages when everyone speaks English?
 • Why not come out for a walk with me?
 • Why not visit Taiwan?
ตามหลัง and และ or เช่น
 • I want to study science and become a doctor.
 • Would you like to eat now or wait till later?
ตามหลัง than, as, as well as เช่น
 • Some skills are easier to perform than explain.
 • It's as simple to demonstrate as explain.
 • I have to walk the dog as well as put the children to bed.
ตามหลัง rather than เช่น
 • I paid the bill without question, rather than make a fuss.
 • Do what you think is right yourself, rather than copying other people.
ตามหลังคำ except, but, other than เช่น
 • What is there to do here other than relax all day?
 • I've done nothing but relax all day.
 • People here don't do anything except relax all day.
 • I want to do something adventurous like sail round the world.

Collective Nouns (คำนามที่ใช้เรียกกลุ่ม หรือหมวดหมู่)

Collective Nouns (คำที่ใช้เรียกกลุ่ม หรือหมวดหมู่)

Collective Nouns คือ คำที่ใช้เรียกบุคคล หรือ สิ่งของเป็นกลุ่มๆ โดยทั่วไป เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยปัจเจกบุคคลต่างๆเช่น

the air force (กองทัพอากาศ) the army (กองทัพ) an audience (ผู้ชม)
a band (วงดนตรี) a board (คณะกรรมการบอร์ด) a committee (คณะกรรมการ)
a crew (ลูกเรือ) a firm (บริษัท) a jury (คณะลูกขุน)
the press (สื่อมวลชน) a choir (กลุ่มนักร้องประสานเสียง) a community (ชุมชน)
a crowd (ฝูงชน) a gang (แก๊ง) the navy (กองทัพเรือ)
the public (สาธารณชน) a class (ชั้น, รุ่น) a company (บริษัท)
an elite (กลุ่มชนชั้นำ) the government (รัฐบาล) an orchestra (วงออเชสตร้า)
the staff (สต้าฟ) a club (สโมสร) a corporation (บรรษัท)
a family (ครอบครัว) a group (กลุ่ม) a party (พรรค)
a team (ทีม)

แม้ว่า คำนาม collective nouns เหล่านี้จะเป็นเอกพจน์ แต่มักจะใช้กริยาพหูพจน์ โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้ในความหมายที่ว่า คำนามเหล่านี้ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลในเชิงปัจเจกชนรวมกัน แต่ถ้าใช้ในความหมายที่เป็นหน่วยเดียวแทนที่จะที่เป็นหลายๆคน ก็ให้ใช้กริยาเอกพจน์ โปรดสังเกตตัวอย่างต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • My family comes from Hong Kong.
(ครอบครัวของฉันมาจากประเทศฮ่องกง)
 • My family were pleased to see me again.
(ครอบครัวของฉันรู้สึกดีใจที่ได้พบฉันอีกครั้งหนึ่ง)
 • The staff consists of a manager and four sales assistants.
(คณะทำงาน (พนักงาน,สต้าฟ) ประกอบด้วยผู้จัดการและพนักงานขาย 4 คน)
 • The staff are pleased with their pay rise.
(คณะทำงาน (พนักงาน,สต้าฟ) รู้สึกดีใจกับการได้รับขึ้นเงินเดือน)
 • Our team has a good chance of victory.
(ทีมของพวกเรามีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะ)
 • Our team have been practising hard.
(ทีมของพวกเราฝึกฝนอย่างหนัก)
 • The public rarely gets a say.
(สาธารณชนแทบจะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเลย)
 • The public are admitted on weekdays.
(สาธารณชนเข้ามาได้ในช่วงวันเปิดทำการ)
 • The committee is too large.
(คณะกรรมการมีขนาดใหญ่เกินไป)
 • The committee are considering further action.
(คณะกรรมการกำลังพิจารณาดำเนินการต่อไป)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

emphasizer + verb

emphasizer + verb
 • I've completely changed my mind about her.
ฉันเปลี่ยนจิตใจของฉันเกี่ยวกับหล่อนย่างสิ้นเชิง
 • The new shopping centre has totally ruined our view.
ศูนย์การค้าแห่งใหม่ได้ทำลายทิวทัศน์ของพวกเราไปหมดสิ้น
 • Smallpox has been totally eliminated from most parts of the world.
โรคฝีดาษ(ไข้ทรพิษ)ได้ถูกกำจัดไปหมดสิ้นจากโลกเราเป็นส่วนใหญ่
 • You're completely wasting your talents.
คุณกำลังทำให้ความอัจฉริยะของคุณสูญเปล่าไปโดยสิ้นเชิง
 • Ken utterly rejects his parents' opinions.
เค็นได้ปฏิเสธความคิดเห็นของพ่อแม่ของตนอย่างสิ้นเชิง
 • You've entirely misunderstood my point.
คุณเข้าใจประเด็นของฉันผิดไปหมดเลย
 • I've absolutely lost faith in his ability.
ฉันเสียความนับถือในความสามารถของเขาไปหมดสิ้น
 • I had entirely forgotten the incident.
ฉันลืมเหตุการณ์นั้นไปหมดแล้ว
 • I had forgotten the incident entirely.
ฉันลืมเหตุการณ์นั้นไปหมดแล้ว

emphasizer + adverbs

emphasizer + adverb
The team fought absolutely superbly.
ทีมต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด
The author has analysted the evidence quite excellently.
ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักฐานได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยม
The colours match utterly perfectly.
สีเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

adverb ที่ใช้เน้นคุณศัพท์ + คำคุณศัพท์

adverbs ที่ใช้เน้น (emphasizing advergs) วางไว้หน้าคำคุณศัพท์ เช่น

emphasizer + adjective
* Make sure the surface is absolutely even.
ต้องให้แน่ใจว่า พื้นผิวเรียบอย่างแท้จริง
* The two concepts are completely different.
แนวคิดทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
* It was a truly extraordinary performance.
มันเป็นผลงานที่พิเศษอย่างแท้จริง
* What you suggest is totally impossible.
สิ่งที่คุณเสนอแนะนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง
* The characters in this film are entirely fictitious.
ตัวละครในภาพยนต์เรื่องนี้เป็นแบบนิยายทั้งหมด
* That solution is perfectly possible.
แนวทางแก้ไขปัญหานั้นมีความเป็นไปได้สูง
* We are fully aware of the problems.
พวกเรารู้ปัญหาเป็นอย่างดี
* The weather is quite superb.
สภาพอากาศค่อนข้างจะยอดเยี่ยม
* She has a quite unique grasp of the subject.
หล่อนจับประเด็นได้ค่อนข้างดี
* I'm utterly exhausted.
ฉันรู้สึกหมดแรงอย่างสิ้นเชิง