วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

Phrase (วลี)

Phrase (วลี)
วลี ได้แก่ กลุ่มคำที่มีความหมาย แต่ไม่ใช่ประโยค (sentence) หรือ อนุประโยค (clause) ในแง่ของไวยากรณ์ Phrase (วลี) คือ กลุ่มคำที่ไม่ใช่เพียงแค่มีความหมายเท่านั้น แต่มีสถานะในเชิงไวยากรณ์อีกด้วย วลีนั้นๆอาจมีสถานะเป็นคำประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือจัดอยู่ในส่วนต่างๆของคำพูด (parts of speech) กล่าวคือ วลีดังกล่าวนั้น อาจจะมีหน้าที่เป็นคำนาม (noun), คำคุณศัพท์ (adjective), คำกริยาวิเศษณ์ (adverb), หรือ คำกริยา (verb) เป็นต้น อยู่ในประโยคนั้นๆ
ในที่นี้ เราจะมีศึกษาคำกริยาวลีหลักๆ 4 ประเภท ได้แก่
 • นามวลี (noun phrase)
 • คุณศัพท์วลี (adjective phrase)
 • กริยาวิเศษณ์วลี (adverbial phrase)
 • กริยาวลี (verb phrase)

นามวลี (noun phrase) สามารถทำหน้าที่ในเชิงไวยากรณ์ ดังต่อไปนี้:

 1. ประธานของประโยค เช่น
 • My younger sister is arriving tomorrow.
 • The new supermarket opens tomorrow.

2.กรรมของกริยา เช่น

 • I found a map of Prague in the dest.
 • I've lost my bunch of keys.

3. กรรมของคำบุพบท เช่น

 • I number of charities focus on child poverty.
 • He arrived home with a cut knee.

4. เป็นส่วนเติมเต็มของกริยาที่ใช้เชื่อมต่อกัน (linking verb) หรือ เป็นส่วนเติมเต็มกรรมที่อยู่หลังกริยาที่เรียกหากรรม (transitive verb) เช่น

 • Several of my friends were members of the choir.
 • You've made me the proudest father in the world.

คุณศัพท์วลี (adjectival phrase) ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่ออธิบายหรือขยายคุณลักษณะของคำนาม (noun) หรือ คำสรรพนาม (pronoun) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราอาจพบคุณศัพท์วลีในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้

 1. อยู่ก่อนคำนาม เช่น
 • an absolutely terrible experience. (ประสบการณ์ที่แย่สุดขีด)
 • on-the-spot reporting. (การรายงาน ณ.บริเวณที่เกิดเหตุ)
 • one-day-old chicks. (ลูกไก่ (เป็ด หรือ ลูกนก เป็นต้น) ที่มีอายุ 1 วัน)

2. อยู่หลังคำนาม หรือสรรพนาม เช่น

 • anybody with any common sense.
 • a letter from the landlord.

3. ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ linking verb หรือ เป็นส่วนเต็มเต็มกรรม (object compliment) เช่น

 • The baby is sound asleep.
 • You've made me extremely pround.

กริยาวิเศษณ์วลี (adverbial phrase) ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) และสามารถใช้ในลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้คือ

 1. ทำหน้าที่อธิบาย หรือขยายคำกริยาให้เด่นชัด หรือชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
 • He died very peacefully.
 • He died among his loved ones.
 • I'll see you this evening.
 • Books lay all over the floor.
 • The work was completed in less than a month.

2. ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม linking verb หรือทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มกรรม เช่น

 • Jack is at school.
 • Joe seems in excellent form.
 • Amy imagines herself in the height of fashion.
 • You think me out of touch, don't you?

3. ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายประโยคนั้นๆ (sentence adverb) เช่น

 • In my opinion, Brian should have returned to Ireland.
 • In the first place, we haven't enough cash.
 • In conclusion, I would say that the enterprise was a moderate success.
 • Kenneth is still a child, in a way.
 • To a certain extent, you're right.
 • At the end of the day it's the audience enjoyment that counts.
 • To my dismay, Kay refused my invitation.
 • To be honest, I was quite relieved.

กลุ่มคำกริยา (verb phrase) ที่ประกอบกันมากกว่า 1 คำ โดยทั่วๆไปมักจะเป็นพวกกริยาช่วย หรือ modal verb รวมกันเข้ากับกริยาหลัก แต่ทั้งนี้อาจจะมีคำกริยาช่วยมากกว่า 1 คำก็ได้ เช่น

 • I have finished.
 • Should we warm them?
 • You might have been badly injured.
 • Jim had been studying very hard.
 • We shall soon be arriving in Singapore.
 • She must have forgotten.

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551

Phrasal Verb (กริยาวลี)

Phrasal Verb (กริยาวลี)
กริยาวลี ได้แก่ คำกริยาที่ตามด้วยคำ preposition (คำบุพบท) ต่างๆเป็นส่วนใหญ่ มักใช้กันมากในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ประโยคและสำนวนการใช้กริยาวลีต่างๆ นั้นผู้ศึกษาจำเป็นต้องจดจำ ใช้เวลาในการเก็บสะสมความรู้นี้ไว้แล้วก็ค่อยๆนำไปใช้จริง จึงจะได้ผล
ตัวอย่างกริยาวลี
abide by มีความหมายว่า ยอมรับกฏกติกา, การตัดสินใจ หรือ ข้อแนะนำและปฏิบัติตามกฎนั้นๆ
 • They promised to abide by the rules of the contest. (พวกเขาสัญญาที่จะปฏิบัติตามกฏกติกาของการแข่งขัน)

account for มีความหมายว่า อธิบายเหตุผล, เป็นสาเหตุ, เป็นจำนวนเท่ากับ หรือส่วนประกอบ, รับผิดชอบ

 • A number of factors account for the differences between the two scores. (องค์ประกอบส่วนหนึ่งอธิบายให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างผลลัพภ์ทั้งสองนั้น)
 • Repeat purchases account for 73% of our sales. (การซื้อซ้ำเป็นเท่ากับ 73% ของยอดขายของเรา)
 • You will be brought before the head teacher to account for your behaviour. (คุณจะถูกพาไปพบครูใหญ่เพื่อที่จะชี้แจงถึงพฤติกรรมของคุณเอง)
 • Investors were told that over half their savings had vanished and could not be accounted for. (นักลงทุนได้รับแจ้งว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเงินออมของพวกเขาได้สูญหาย (มูลค่า) ไปและไม่อาจจะอธิบายถึงสาเหตุได้)
balance against(หรือ with) มีความหมายว่า การสร้าง หรือรักษาความสมดุลย์ (balance) ที่ดี หรือที่ถูกต้องเหมาะสม ระหว่างส่วนต่างๆ หรือลักษณะที่แตกต่างกันของบางสิ่งบางอย่าง เช่น
 • Economic development has to be balanced against environment concerns. (เรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจะต้องถูกถ่วงดุลย์กับเรื่องปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม)
 • There is a need to balance the demands of the workplace against those of family life. (มีความจำเป็นที่จะต้องถ่วงดุยล์กันระหว่างความเรียกร้องต้องการของสถานที่ทำงานกับเรื่องชีวิตครอบครัว)

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551

Gerunds หรือ Verbal Nouns

Gerunds หรือ Verbal Nouns
มีคำกริยา 2 ประเภทที่ลงท้ายด้วย ing ประเภทแรกเรียกว่า present participle คือคำที่ใช้กับกริยาช่วย (auxiliary verb) เพื่อทำให้ประโยคนั้นๆเป็นรูป continuous tense เช่น
 • We are making good progress.
 • Susan was dancing in the moonlight.
 • I shall be seeing George tomorrow.
 • I have been struggling with English Grammar all week.

Present participle ยังสามารถใช้กับกริยาช่วยในลักษณะที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) และในรูปของวลี participial phrase เช่น

 • The ward seemed to be full of crying babies.
 • The lady standing behind me in the queue suddently fainted.
 • Shaking in fury, Harry walked out of the room.
 • I watched Susan dancing in the moonlight.

ส่วนกริยาที่เต็ม ing อีกประเภทหนึ่ง เราเรียกว่า gerund คือ verb เติม ing และเราสามารถใช้ gerund ทำหน้าที่เป็นคำนาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun

1. เนื่องจาก gerund เป็นคำนาม (noun) มันจึงทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา เช่น

 • Dancing relaxes you.
 • Running is a good way to keep fit.
 • Smoking is banned on all flights.
 • Drink-driving has caused many tragic deaths.

2. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของกริยา (verb) ได้ เช่น

 • Jim loves walking and mountain-climbing.
 • Have you ever tried skating?
 • I don't like waiting in queues.

3. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของคำบุพบท (preposition) เช่น

 • Think before deciding.
 • Always shower after exercising.
 • Thanks for helping.
 • You're good at drawing.

4.Gerund สามารถทำหน้าที่เป็นภาคเติมเต็ม ตามหลัง linking verb ได้ เช่น

 • Seeing is believing.
 • Looking at another player's cards is cheating.

5. Gerund ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ adjectivally เช่น

 • Have you brought your swimming costume?
 • The washing machine is broken.
 • I'll show you to the dining room.

6. Determiners, คำแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive), คำคุณศัพท์ (adjective) นั้นเราสามารถใช้กับ gerund ได้ เช่น

 • The play would have been nothing without the accomplished acting.
 • Noisy coughing spoilt the performance for me.
 • The children's delightful singing made the evening.
 • This unseemingly shouting is getting us nowhere.
 • My girlfriend is fed up with my inexpert dancing.
 • Any cheating will be severely punished.
 • No smoking is permitted aboard the aircraft.

Gerund หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun ยังมีลักษณะเฉพาะของคำกริยาคือ

1. สามารถมีกรรม (object) มารองรับ ซึ่งรวมถึงกรรมโดยอ้อม (indirect object) เช่น

 • Taking excercise is good for you.
 • Giving people presents is fun.
 • We try to avoid punishing pupils.
 • Ellen is good at getting her own way.
 • The big problem will be finding the time.

2.Gerund หรือ verbal noun สามารถตามด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ adverbials เช่น

 • We'll gain nothing by acting hastily.
 • I don't enjoy sitting in the sun.
 • Talking to people has to be more sensible than war.
 • Working all night long will not improve your health.

3. Gerund หรือ verbal noun มีรูปกรรมวาจก (passive forms) (โดยใช้ being + past participle) และรูป perfect (โดยใช้ having + past participle) เช่น

 • I hated being cross-questioned like that.
 • I'm pround of having written that book.

4. ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้โดยวางไว้หลัง not เช่น

 • Not having the car this week is a great nuisance.
 • Not being a university graduate hasn't made any difference to my success.
 • I was hurt at not being invited to the wedding.

เมื่อ gerund หรือ verbal noun ถูกใช้กับคำคุณศัพท์ หรือ determiner เราใช้ of ก่อนกรรม (object) ถ้ามี เช่น

 • Sensitive handling of the economy is required at this stage.
 • The settling of claims may take quite a time.
 • Please remain seated during the singing of the next hymn.
 • The reading of the will takes place at two o'clock.

คำสรรพนามคือ It ใช้ทำหน้าที่เป็นประธานขั้นต้น (preliminiary subject) โดยมี gerund (หรือ verbal noun) เป็น postponed subject เช่น

 • It's no good losing your temper.
 • It's no use your shouting.
 • It's great having the apartment to myself.
 • It's a nuisance not having the car this week.

ใช้กับป้ายประกาศให้สาธารณชนทราบ หรือคำสั่งห้ามต่างๆ เช่น

 • No Parking Overnight.
 • No Littering.
 • No running in the corridor, please!
 • No talking in class, please!

Verb + Verbal noun

 • I suggest moving his desk into the bedroom.
 • Do you enjoy causing trouble?
 • At last it has stopped raining.
 • Have you finished writing your assignment?
 • I keep (on) forgetting to buy washing powder.
 • You'll get a seat if you don't mind waiting in a queue.
 • Avoid hurting other people's feelings.
 • I can't help feeling angry.
 • I can't bear seeing good food wasted.
 • Dad can't stand apologizing.
 • Would you consider taking a lower-paid job?
 • I dislike making a fuss.
 • Don't give up trying.
 • Do you fancy climbing that tower?
 • I can't risk leaving the door uncocked.
 • They burst out laughing.
 • The mountaineering will involve climbing with ropes.
 • Practise moving your toes independently.
 • I admitted using her computer.
 • I denied having altered any settings on her computer.

verb + preposition + gerund (หรือ verbal noun)

 • We believe in disciplining children early.
 • I insist on driving you to the station.
 • Jake persisted in disrupting the classes.
 • I apologize for being late.
 • I object to paying for parking outside my own apartment block.
 • Are you thinking of changing jobs?
 • Richard dreams of becoming an opera singer.
 • I wouldn't dream of waking her before 8 o'clock.
 • I don't approve of teaching children to read before the age of five.
 • He worries about not being accepted by other people.
 • I depend wholly on having good health.
 • We're looking forward to meeting you.

transitive verb + object + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • The weather didn't stop me from enjoying my holiday.
 • Can we interest you in investing in our company?
 • Are you accusing me of lying?
 • We suspected her of having committed fraud.
 • The authorities prevented us from finding out the truth.
 • I prefer rail travel to flying.

noun + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • The difficulty of making yourself understood makes you reluctant to talk to deaf people.
 • The thought of packing up all my belongings fills me with dread.
 • If there's no alternative to telling a lie, you have to do it.
 • Do you think there's any possibility of persuading her?
 • When I next get the opportunity of speaking to her, I'll mention your name.
 • She always had a taste for dressing outrageously.
 • My inclination is of course towards holidaying somewhere warm.
 • There are various methods of backing up your files.
 • George showed no interest in taking exercise.
 • Thank you for your kindness in offering us hospitality for the night.
 • There's a ban on smoking in most public places nowadays.
 • Congratulations on winning the competition.
 • The idea of that man kissing her appalled him.
 • This book is intended as a brief introduction to computer-programming.
 • There's no proof of her having visited Jack that evening.
 • There's no substitute for swimming in the sea.

adjective + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • I'm so bad at organizing myself.
 • He's obviously determined on leaving as soon as possible.
 • Are you interested in making some money?
 • Janet's too fond of teasing people.
 • Is he really capable of murdering someone?
 • Mary's incapable of hurting anyone deliberately.
 • Who's responsible for locking up the shop?
 • Ellen's clever at manipulating people.
 • I'm pleased at having won so much support.
 • We're accustomed to getting up early.
 • You're not afraid of getting wet, are you?

เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้ โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ

Verb + verbal noun Verb + to infinitive

 • She continued reading quietly in his corner. / Same continued to read quietly in his corner.
 • The customer started making a fuss./ The customer started to make a fuss.
 • The baby began yelling./ The baby began to yell.
 • We intend visiting the museum later today./ We intend to visit the museum later today.
 • We prefer making our own Christmas cards./ We prefer to make our own Christmas cards.

เมื่อใช้ verbal noun และ to-infinitive กับคำกริยาต่อไปนี้ จะมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย

 • เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้ โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ

  Verb + verbal noun Verb + to infinitive
 • I can't bear waiting (=I suffer while waiting) for exam results. /
 • Open the letter now- I can't bear to wait (=I don't want to wait).
 • I love learning (= I enjoy learning) new skills.
 • I love to learn (=I often choose to learn) new skills.
 • I like getting up early (= I enjoy getting up early).
 • I like to get up early (=I choose to get up early).
 • I hate hurting (=I'm unhappy when I hurt) her feelings.
 • I hate to hurt (=I don't want to hurt) her feelings.

advise, allow, permit, forbid

เราสามารถใช้ verbal noun ตามหลัง advise, allow, permit และ forbid ได้ถ้าหากว่าไม่มีกรรม (object) ในรูปของคำนาม หรือ คำสรรพนาม แต่ถ้ามี object ก็ให้ใช้ to-infinitive เช่น

Verb verbal noun verb + to-infinitive

 • We advise arriving early at the theatre./ We advise you to arrive early at the theatre.
 • We permit smoking in Coach M./ We permit passengers to smoke in Coach M.
 • They don't allow picnicking here./ They don't allow people to picnic here.
 • We forbid drug-taking in this hostel./ We forbid guests to take drugs in this hostel.

need, require และ want

need และ require เราสามารถสร้างประโยคเป็น passive to-infinitive หรือใช้รูป ing โดยมีความหมาย passive ได้ เช่น

 • These dishes need to be washed.
 • These dishes need washing.
 • These letters require to be filed.
 • These letters require filing.

ในประโยคที่ไม่เป็นทางการ เราสามารถใช้ want + verbal noun เช่น

 • The garden wants weeding.วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2551

การใช้ to infinitive

การใช้ to infinitive และหน้าที่ของ to infinitive ในทางไวยากรณ์
เราสามารถใช้ to infinitive ในรูปของการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง(continuous), รูปของการกระทำที่สำเร็จสมบูรณ์ (perfect) และรูปของกรรมวาจก (passive) ได้ เช่น
 • Joe seems to like his course. (รูป to infinitive)
 • He seems to be settling in well. (to infinitive ในรูป continuous )
 • He seems to have made a lot of friends. (to infinitive ในรูปของ perfect)
 • He seems to have been working hard. (to infinitive ในรูปของ perfect continuous)
 • He seems to be regarded as a good student. (to infinitive ในรูป passive)
 • He seems to have been awarded excellent marks. (to infinitive ในรูปของ perfect passive)

เช่นเดียวกับ Gerund กล่าวคือ รูปกริยา to infinitive ในทางไวยากรณ์ เราใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างดังนี้:

1. เป็นกรรมของกริยา เช่น

 • I want to win.
 • We intend to complain.

2. เป็นประธานของกริยา เช่น

 • To fail now would be very frustrating.
 • To tell the truth can be very difficult.

3. เป็นส่วนเติมเต็ม (complement)โดยวางไว้หลัง linking verb เช่น

 • To understand is to forgive.
 • The purpose of this valve is to control the flow.
 • My plan is to spend two nights in Taipei.
 • The idea is to meet at 6.30 for dinner.

เราจะใช้รูปกริยา to infinitive เมื่อไหร่?

คำตอบคือ เราสามารถใช้ to infinitive ตามหลัง verbs ต่างๆมากมายหลายคำ เช่น

 • David and I agreed to meet at 4 o'clock.
 • I'll arrange to see the dentist straight away.
 • I hope to go university.
 • I managed to repair the lock.
 • I'm going to meet Philip tomorrow.
 • We intend to move house soon.
 • I'm longing to see you.
 • I like to get up early in the mornings.
 • I'd hate to make a mistake.
 • I'd love to go to the museum.
 • Maggie began to cry.
 • It's starting to rain.
 • Jane continued to read her novel.
 • Joe has decided to train as a doctor.
 • Paul has learnt to swim.
 • I didn't mean to hurt you.
 • Mum promised to drive me to the class.
 • Dad refused to sign the document.
 • We want to have a meal before the concert.
 • Try to keep calm.
 • They seem to approve of my idea.
 • John appeared to know all the answers.
 • I hadn't planned to take a holiday just yet.
 • Dad refused to give me any more money.
 • Charlie offered to cook dinner for us all.
 • Did you expect to succeed?
 • I have (or have got) leave in five minutes.
 • I've forgotten to bring my passport.
 • Do you need to change any money?
 • Did you remember to close the windows?
 • You deserved to win.
 • I prefer to write my novels by hand.
 • I can't bear to cause unhappiness.
 • We regret to announce that tonight's performance is cancelled.

ในรูปประโยคปฏิเสธ เราเติม not หรือ never ไว้หน้ารูปกริยา to infinitive เช่น

 • Promise never to tell anyone.
 • I prefer not to drive at night.
 • She seemed not to realize her danger.
 • I managed not to laugh.
 • Try not to get so angry.

กริยาบางคำ ตามด้วยรูปกรรม (object) ก่อนแล้วจึงตามด้วยรูปกริยา to infinitive เช่น

 • The travel agency allowed us to change our booking.
 • Sue asked me to help her.
 • The policeman told us sto wait.
 • Anne persuaded me to join her choir.
 • Remind me to buy more noodles.
 • We expect you to do your best.
 • Who taught those girls to dance?
 • We want you all to concentrate.
 • I forbid you to use my car.
 • The captain permitted the passengers to leave the ship.
 • The doctor advised us to take vitamin pills.
 • I warned Maggie not to leave money around.

รูปกรรม (object) จะทำหน้าที่เป็นประธาน (subject)ในประโยคกรรมวาจก เช่น

 • Maggie was warned not to leave any money around.
 • We were advised by the doctor to take vitamin pills.
 • You are forbiden to use my car.

รูป verb + for + object (noun or pronoun) + to infinitive เช่น

 • arrange for: I've arranged for you to see the dentist.
 • ask for: We asked for our bags to be delivered to our hotel.
 • long for: I was longing for the lesson to end.
 • wait for: Wait for me to give the signal.

เราสามารถใช้รูปกริยา to infinitive ตามหลังคำคุณศัพท์ (adjective) บางคำ เช่น

 • Julie was afraid to cross the road.
 • I'm so glad to see you.
 • I'm reluctant to lend you any more money.
 • I'm sorry to report that we lost the match.
 • I'm pleased to say the children behaved excellently.
 • The kids are all keen to be in the team.
 • I'm determined to get that job.
 • They were eager to hear the latest news.
 • I'm so relieved to know the money arrived safely.
 • Jim was the first to arrive.
 • Helen was the last to leave.
 • Dave was the only one to apologize. (Dave was the only one who did apologize)
 • Dan was likely to win.
 • We're unlikely to meet again.
 • I'm sure to see Jane in the next few days.
 • It's certain to rain tomorrow.
 • Anne is bound to be late.
 • I'm liable to forget.
 • The train's due to leave in two minutes.
 • You're welcome to come with me.
 • Mum's willing to help.
 • Were you able to contact her?
 • Are you ready to begin?
 • I'm not prepared to tolerate this misbehaviour.
 • I was wrong to blame Susie for the mess.
 • You were lucky to escape!
 • I was silly to give up.

รูปประธานกลายเป็นกรรม (object) ของ to infinitive

คำนาม หรือ คำสรรพนาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของรูป linking verb (กริยาที่ใช้เชื่อมประโยค) + คำคุณศัพท์ (adjective) สามารถใช้เป็นกรรม (objective) ของกริยา to infinitive ที่ตามมา ในภาคส่วนเติมเต็ม (complement) ของประโยค เช่น

 • Science programmes are so interesting to watch.
 • Are these nuts good to eat?
 • English verbs are not very easy to learn.
 • Those maths problems were difficult to solve.
 • These sums are quite simple to do.
 • The possibilities are frightening to contemplate.
 • I prefer children as models - they're delightful to paint.

ประธานของ linking verb อาจจะเป็นรูปกรรมของคำบุพบท (preposition) ที่ใช้กับ to infinitive เช่น

 • This futon is very comfortable to sleep on.
 • Elizabeth is fascinating to talk to.
 • She's so entertaining to be with.

adjective + noun + to infinitive เช่น

 • That's an unusual question to ask.
 • Who's the best person to consult?
 • This is a comfortable futon to sleep on.
 • Elizabeth is a fascinating girl to talk to.

verb + direct object + adjective + noun (indirect object) + to infinitive เช่น

 • We considered you the right person to appoint.
 • I found Ruth a delightful companion to travel with.

คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) + to infinitive เช่น

 • Cheerio - I'm off to visit Peter.
 • Dad was about to serve lunch.
 • Sam is out to get the top job. (=He's determined to get it)

noun + to infinitive เช่น

 • I've no desire to be famous.
 • I felt an inclination to hit him.
 • We respected Dad's wish to be barried in his native village.
 • Kate had no ambition to travel the world.
 • There's no need to apologize.
 • Jim's decision to retire surprised us all.
 • There'll be an opportunity to ask questions later.
 • I need time to think.
 • John sent me a reminder to book seats.
 • We waited for the order to advance.
 • You were a fool not to claim the reward.

ประธาน (subject)เป็นกรรม (object)ของกริยา to infinitive ในภาคเติมเต็ม (complement)ของประโยค

ประธานของกริยาเชื่อม linking verb + คำนาม ใช้เป็นกรรม (object) ของกริยา to infinitive (หรือ กริยา to infinitive + preposition) ในภาคเติมเต็มของประโยค เช่น

 • Your cooking is always a pleasure to sample.
 • These children are a delight to teach.
 • Cricket is such a bore to take part in.
 • The games must be a nightmare to organize.

คำนาม + กริยา to infinitive เช่น

 • I phoned for a taxi to take us to the airport.
 • Here's a pill to help you sleep.
 • We employed a guide to lead us up the mountain.
 • Have you got a video to keep the children quiet?
 • Take a book to read in case you get bored.
 • Bring a mat to sit on.
 • We've got a problem to discuss.
 • I've a sin to confess.

คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง (indefinite pronouns) และคำบอกปริมาณที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง (indifinite quantifiers) ถูกใช้บ่อยๆกับรูปกริยา to infinitive เพื่อแสดงความรู้สึกถึงวัตถุประสงค์ (expressing purpose) เช่น

 • Have you all got something to eat?
 • I've got nothing to wear.
 • Isn't there anything else to watch?
 • We have plenty to get on with.
 • The children get lots to do on the farm.
 • Have you any goods to declare?
 • Is there anywhere to talk privately?

โครงสร้างที่มีรูปกริยา to infinitive มักจะขึ้นต้นประโยคด้วยรูปประโยคคือ It is, It was เป็นต้น ตามด้วย คำคุณศัพท์ (adjective) หรือคำนาม (noun)

(It is (หรือ was, เป็นต้น) + adjective หรือ noun + to infinitive)

 • It's silly to argue.
 • It was kind of you to visit my mother.
 • It was stupid of me not to note the time.
 • It's a priviledge to work with you.
 • It would be a shame to give up now.
 • It's my ambition to write a best-seller.
 • It's my plan to finish most of the work by the end of June.
 • It's nice to be home.
 • It's never a good idea to go without sleep.
 • Is it time to leave?
 • It's important to plan your day in advance.
 • It's sensible to check in early.
 • It was a pleasure to meet you.
 • It will be a good opportunity to see Hong Kong.

บทบาทของคำบุพบท for เมื่อใช้กับ to infinitive

 • I've arranged for the furniture to go into storage.
 • I asked for the date to be changed.

โครงสร้างเดียวกันนี้ตามด้วยคำนาม หรือ คำคุณศัพท์บางคำ เช่น

 • The idea is for everyone to stay at our house.
 • It's a great opportunity for us to meet the students.
 • Isn't it time for us to leave?
 • It's ridiculous for us all to squeeze into one car.
 • The situation is difficult for strangers to understand.
 • Is it possible for you all to be ready by nine?
 • It's impossible for them to do the journey in two hours!
 • Are these nuts OK for humans to eat?

รูป enough, too + to infinitive เช่น

 • Are you old enough to drive?
 • It's too late to telephone now.
 • I haven't enough money to pay the bill.
 • The part is too long for a single actor to play.
 • It's too wet to go for a walk.
 • He's tall enough to touch the ceiling.
 • I hope I've worked hard enough to pass my exams.
 • I've been too busy to read the papers.
 • I'm too short-sighted to risk driving without spectacles.
 • It's too foggy to see the island today.
 • Some of the exercises ar etoo strenuous for girls to perform.
 • Is the sea warm enough to swim in?
 • Are the puzzles easy enough for children to solve?
 • In London it was hot enough to go out without a coat.

รูป be + to infinitive ใช้ในประโยคคำสั่งที่หนักแน่นเด็ดขาด หรืออ้างถึงแผนการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เช่น

 • You are to stop writing immediately.
 • You are to be back before midnight.
 • You are to apologize to your mother for your rudeness.
 • We are to report to headquarters at eight o'clock.
 • The Minister is to return to Singapore later this evening.
 • The celebrations were to have been held last week, but there was a delay.
 • Your e-mail message said I was to come straight here.
 • The wedding is not to take place after all.

รูป wh-question words + to infinitive ใช้แสดงถึงการสอบถาม, การรับทราบ, การเรียนรู้และการเสนอแนะ เช่น

 • Helen is learning how to drive.
 • Sue asked me where to buy the best computer.
 • Dad told me which key to press.
 • I didn't know what to do.
 • I had no idea who to ask.
 • Let me know how many copies to print.
 • The nurse told me which pills to take.
 • I can't think what to write.
 • Tell me when to stop pouring.
 • Could you remind me how many flour to use?
 • Does the recipe say how long to boil the mixture for?
 • I'm wondering what clothes to buy for my trip.

รูป in order และ so as + to infinitive เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ เช่น

 • Arrive early so as to get a good seat.
 • Sit near the front in order to get a good view.

แต่เราสามารถใช้ to infinitive เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ได้ด้วยตัวมันเอง เช่น

 • The baby was taken to the clinic to get her injections.
 • I'm going to the shops to buy some food.
 • To speed up the work, we employed extra staff.

รูป to infinitive ที่ใช้กับสำนวนแสดงวัตถุประสงค์บางอย่าง นิยมวาง to infinitive เช่นนั้นไว้ต้นประโยค เช่น

 • To be fair, she didn't mean to cause trouble.
 • To be honest, I didn't like the play much.
 • To put it more simply, a fact is just an interpretation.

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

Bare Infinitive

Infinitive
คำกริยา infinitive มี 2 ประเภท คือ 1. คำกริยาประเภทที่ไม่ต้องใช้ to นำหน้า (bare infinitive)
2.คำกริยาประเภทที่ต้องมี to นำหน้า (the to-infinitive)

1.คำกริยาประเภทที่ไม่ต้องมี to นำหน้า (bare infinitive)ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้คือ:

ก. ใช้กับกริยาช่วยคือ do เช่น
 • Do you know Sam?
 • Don't wait for me.
 • How does it work?
ข.ใช้กับกริยาช่วย modal verbs เช่น
 • Can you swim?
 • Could you help me?
 • Will the errors matter?
 • I shall forgive you this time - you won't be punished.
 • May I come in?
 • You must try harder.
 • It might rain later.
 • I would prefer fruit juice.
 • You should read some of Charles Dicken's books.

ค. ใช้กับ dare และ need เช่น
 • I daren't mention the subject to my dad.
 • You needn't alter any arrangements for my sake.
 • Dare I suggest an alternative?
 • Need you drive the whole way in one day?
ง. ใช้กับ had better (หรือ 'd better) และ would rather (หรือ 'd rather) เช่น
 • I'd better check the water level.
 • Hadn't you better get up?
 • We'd better mow the lawn, hadn't we?
 • I'd rather be too early than risk being late.
 • Wouldn't you rather take the train?
 • I'd rather listen to a concert. 'I would too.'
จ.ใช้กับ let เช่น
 • Let's go to that new restaurant.
 • Let's not waste any more time.
 • Just let me think.
 • Let bygones be bygones.
ฉ. ใช้กับ make (ในความหมายของการบังคับ, ชักชวนโน้มน้าว, หรือ เป็นเหตุก่อให้เกิด เช่น
 • There's no time to delay - make them come immediately.
 • Mum made me confess the truth.
 • Look - you've made me spill the milk.
ช. ใช้กับ help เช่น
 • I helped Jane count the votes. หรือ I helped Jane to count the votes.
 • A few days' rest will help you sort out your ideas. หรือ A few days' rest will help you to sort out your ideas.
ซ. ตามหลัง verbs ที่เป็นการสังเกตการณ์ หรือ แสดงความรู้สึก เช่น
 • I saw her cross the street.
 • I heard her open the door.
 • We felt the ground shake.
 • She noticed him hesitate.
 • We watched the building burn.
 • Watch me do a handstand!
ถ้าคุณต้องการเน้นถึงขั้นตอนของการกระทำนั้นๆ คุณก็ใช้ present participle เช่น
 • I can smell something burning.
 • I watched Mum brushing her hair and putting on her makeup.
ญ. ตามหลัง why, why not เช่น
 • Why learn foreign languages when everyone speaks English?
 • Why not come out for a walk with me?
 • Why not visit Taiwan?
ตามหลัง and และ or เช่น
 • I want to study science and become a doctor.
 • Would you like to eat now or wait till later?
ตามหลัง than, as, as well as เช่น
 • Some skills are easier to perform than explain.
 • It's as simple to demonstrate as explain.
 • I have to walk the dog as well as put the children to bed.
ตามหลัง rather than เช่น
 • I paid the bill without question, rather than make a fuss.
 • Do what you think is right yourself, rather than copying other people.
ตามหลังคำ except, but, other than เช่น
 • What is there to do here other than relax all day?
 • I've done nothing but relax all day.
 • People here don't do anything except relax all day.
 • I want to do something adventurous like sail round the world.

Collective Nouns (คำนามที่ใช้เรียกกลุ่ม หรือหมวดหมู่)

Collective Nouns (คำที่ใช้เรียกกลุ่ม หรือหมวดหมู่)

Collective Nouns คือ คำที่ใช้เรียกบุคคล หรือ สิ่งของเป็นกลุ่มๆ โดยทั่วไป เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยปัจเจกบุคคลต่างๆเช่น

the air force (กองทัพอากาศ) the army (กองทัพ) an audience (ผู้ชม)
a band (วงดนตรี) a board (คณะกรรมการบอร์ด) a committee (คณะกรรมการ)
a crew (ลูกเรือ) a firm (บริษัท) a jury (คณะลูกขุน)
the press (สื่อมวลชน) a choir (กลุ่มนักร้องประสานเสียง) a community (ชุมชน)
a crowd (ฝูงชน) a gang (แก๊ง) the navy (กองทัพเรือ)
the public (สาธารณชน) a class (ชั้น, รุ่น) a company (บริษัท)
an elite (กลุ่มชนชั้นำ) the government (รัฐบาล) an orchestra (วงออเชสตร้า)
the staff (สต้าฟ) a club (สโมสร) a corporation (บรรษัท)
a family (ครอบครัว) a group (กลุ่ม) a party (พรรค)
a team (ทีม)

แม้ว่า คำนาม collective nouns เหล่านี้จะเป็นเอกพจน์ แต่มักจะใช้กริยาพหูพจน์ โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้ในความหมายที่ว่า คำนามเหล่านี้ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลในเชิงปัจเจกชนรวมกัน แต่ถ้าใช้ในความหมายที่เป็นหน่วยเดียวแทนที่จะที่เป็นหลายๆคน ก็ให้ใช้กริยาเอกพจน์ โปรดสังเกตตัวอย่างต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • My family comes from Hong Kong.
(ครอบครัวของฉันมาจากประเทศฮ่องกง)
 • My family were pleased to see me again.
(ครอบครัวของฉันรู้สึกดีใจที่ได้พบฉันอีกครั้งหนึ่ง)
 • The staff consists of a manager and four sales assistants.
(คณะทำงาน (พนักงาน,สต้าฟ) ประกอบด้วยผู้จัดการและพนักงานขาย 4 คน)
 • The staff are pleased with their pay rise.
(คณะทำงาน (พนักงาน,สต้าฟ) รู้สึกดีใจกับการได้รับขึ้นเงินเดือน)
 • Our team has a good chance of victory.
(ทีมของพวกเรามีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะ)
 • Our team have been practising hard.
(ทีมของพวกเราฝึกฝนอย่างหนัก)
 • The public rarely gets a say.
(สาธารณชนแทบจะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเลย)
 • The public are admitted on weekdays.
(สาธารณชนเข้ามาได้ในช่วงวันเปิดทำการ)
 • The committee is too large.
(คณะกรรมการมีขนาดใหญ่เกินไป)
 • The committee are considering further action.
(คณะกรรมการกำลังพิจารณาดำเนินการต่อไป)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

emphasizer + verb

emphasizer + verb
 • I've completely changed my mind about her.
ฉันเปลี่ยนจิตใจของฉันเกี่ยวกับหล่อนย่างสิ้นเชิง
 • The new shopping centre has totally ruined our view.
ศูนย์การค้าแห่งใหม่ได้ทำลายทิวทัศน์ของพวกเราไปหมดสิ้น
 • Smallpox has been totally eliminated from most parts of the world.
โรคฝีดาษ(ไข้ทรพิษ)ได้ถูกกำจัดไปหมดสิ้นจากโลกเราเป็นส่วนใหญ่
 • You're completely wasting your talents.
คุณกำลังทำให้ความอัจฉริยะของคุณสูญเปล่าไปโดยสิ้นเชิง
 • Ken utterly rejects his parents' opinions.
เค็นได้ปฏิเสธความคิดเห็นของพ่อแม่ของตนอย่างสิ้นเชิง
 • You've entirely misunderstood my point.
คุณเข้าใจประเด็นของฉันผิดไปหมดเลย
 • I've absolutely lost faith in his ability.
ฉันเสียความนับถือในความสามารถของเขาไปหมดสิ้น
 • I had entirely forgotten the incident.
ฉันลืมเหตุการณ์นั้นไปหมดแล้ว
 • I had forgotten the incident entirely.
ฉันลืมเหตุการณ์นั้นไปหมดแล้ว

emphasizer + adverbs

emphasizer + adverb
The team fought absolutely superbly.
ทีมต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด
The author has analysted the evidence quite excellently.
ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักฐานได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยม
The colours match utterly perfectly.
สีเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

adverb ที่ใช้เน้นคุณศัพท์ + คำคุณศัพท์

adverbs ที่ใช้เน้น (emphasizing advergs) วางไว้หน้าคำคุณศัพท์ เช่น

emphasizer + adjective
* Make sure the surface is absolutely even.
ต้องให้แน่ใจว่า พื้นผิวเรียบอย่างแท้จริง
* The two concepts are completely different.
แนวคิดทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
* It was a truly extraordinary performance.
มันเป็นผลงานที่พิเศษอย่างแท้จริง
* What you suggest is totally impossible.
สิ่งที่คุณเสนอแนะนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง
* The characters in this film are entirely fictitious.
ตัวละครในภาพยนต์เรื่องนี้เป็นแบบนิยายทั้งหมด
* That solution is perfectly possible.
แนวทางแก้ไขปัญหานั้นมีความเป็นไปได้สูง
* We are fully aware of the problems.
พวกเรารู้ปัญหาเป็นอย่างดี
* The weather is quite superb.
สภาพอากาศค่อนข้างจะยอดเยี่ยม
* She has a quite unique grasp of the subject.
หล่อนจับประเด็นได้ค่อนข้างดี
* I'm utterly exhausted.
ฉันรู้สึกหมดแรงอย่างสิ้นเชิง