วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551

Phrasal Verb (กริยาวลี)

Phrasal Verb (กริยาวลี)
กริยาวลี ได้แก่ คำกริยาที่ตามด้วยคำ preposition (คำบุพบท) ต่างๆเป็นส่วนใหญ่ มักใช้กันมากในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ประโยคและสำนวนการใช้กริยาวลีต่างๆ นั้นผู้ศึกษาจำเป็นต้องจดจำ ใช้เวลาในการเก็บสะสมความรู้นี้ไว้แล้วก็ค่อยๆนำไปใช้จริง จึงจะได้ผล
ตัวอย่างกริยาวลี
abide by มีความหมายว่า ยอมรับกฏกติกา, การตัดสินใจ หรือ ข้อแนะนำและปฏิบัติตามกฎนั้นๆ
  • They promised to abide by the rules of the contest. (พวกเขาสัญญาที่จะปฏิบัติตามกฏกติกาของการแข่งขัน)

account for มีความหมายว่า อธิบายเหตุผล, เป็นสาเหตุ, เป็นจำนวนเท่ากับ หรือส่วนประกอบ, รับผิดชอบ

  • A number of factors account for the differences between the two scores. (องค์ประกอบส่วนหนึ่งอธิบายให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างผลลัพภ์ทั้งสองนั้น)
  • Repeat purchases account for 73% of our sales. (การซื้อซ้ำเป็นเท่ากับ 73% ของยอดขายของเรา)
  • You will be brought before the head teacher to account for your behaviour. (คุณจะถูกพาไปพบครูใหญ่เพื่อที่จะชี้แจงถึงพฤติกรรมของคุณเอง)
  • Investors were told that over half their savings had vanished and could not be accounted for. (นักลงทุนได้รับแจ้งว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเงินออมของพวกเขาได้สูญหาย (มูลค่า) ไปและไม่อาจจะอธิบายถึงสาเหตุได้)
balance against(หรือ with) มีความหมายว่า การสร้าง หรือรักษาความสมดุลย์ (balance) ที่ดี หรือที่ถูกต้องเหมาะสม ระหว่างส่วนต่างๆ หรือลักษณะที่แตกต่างกันของบางสิ่งบางอย่าง เช่น
  • Economic development has to be balanced against environment concerns. (เรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจะต้องถูกถ่วงดุลย์กับเรื่องปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม)
  • There is a need to balance the demands of the workplace against those of family life. (มีความจำเป็นที่จะต้องถ่วงดุยล์กันระหว่างความเรียกร้องต้องการของสถานที่ทำงานกับเรื่องชีวิตครอบครัว)

ไม่มีความคิดเห็น: