วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551

Gerunds หรือ Verbal Nouns

Gerunds หรือ Verbal Nouns
มีคำกริยา 2 ประเภทที่ลงท้ายด้วย ing ประเภทแรกเรียกว่า present participle คือคำที่ใช้กับกริยาช่วย (auxiliary verb) เพื่อทำให้ประโยคนั้นๆเป็นรูป continuous tense เช่น
 • We are making good progress.
 • Susan was dancing in the moonlight.
 • I shall be seeing George tomorrow.
 • I have been struggling with English Grammar all week.

Present participle ยังสามารถใช้กับกริยาช่วยในลักษณะที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) และในรูปของวลี participial phrase เช่น

 • The ward seemed to be full of crying babies.
 • The lady standing behind me in the queue suddently fainted.
 • Shaking in fury, Harry walked out of the room.
 • I watched Susan dancing in the moonlight.

ส่วนกริยาที่เต็ม ing อีกประเภทหนึ่ง เราเรียกว่า gerund คือ verb เติม ing และเราสามารถใช้ gerund ทำหน้าที่เป็นคำนาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun

1. เนื่องจาก gerund เป็นคำนาม (noun) มันจึงทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา เช่น

 • Dancing relaxes you.
 • Running is a good way to keep fit.
 • Smoking is banned on all flights.
 • Drink-driving has caused many tragic deaths.

2. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของกริยา (verb) ได้ เช่น

 • Jim loves walking and mountain-climbing.
 • Have you ever tried skating?
 • I don't like waiting in queues.

3. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของคำบุพบท (preposition) เช่น

 • Think before deciding.
 • Always shower after exercising.
 • Thanks for helping.
 • You're good at drawing.

4.Gerund สามารถทำหน้าที่เป็นภาคเติมเต็ม ตามหลัง linking verb ได้ เช่น

 • Seeing is believing.
 • Looking at another player's cards is cheating.

5. Gerund ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ adjectivally เช่น

 • Have you brought your swimming costume?
 • The washing machine is broken.
 • I'll show you to the dining room.

6. Determiners, คำแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive), คำคุณศัพท์ (adjective) นั้นเราสามารถใช้กับ gerund ได้ เช่น

 • The play would have been nothing without the accomplished acting.
 • Noisy coughing spoilt the performance for me.
 • The children's delightful singing made the evening.
 • This unseemingly shouting is getting us nowhere.
 • My girlfriend is fed up with my inexpert dancing.
 • Any cheating will be severely punished.
 • No smoking is permitted aboard the aircraft.

Gerund หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun ยังมีลักษณะเฉพาะของคำกริยาคือ

1. สามารถมีกรรม (object) มารองรับ ซึ่งรวมถึงกรรมโดยอ้อม (indirect object) เช่น

 • Taking excercise is good for you.
 • Giving people presents is fun.
 • We try to avoid punishing pupils.
 • Ellen is good at getting her own way.
 • The big problem will be finding the time.

2.Gerund หรือ verbal noun สามารถตามด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ adverbials เช่น

 • We'll gain nothing by acting hastily.
 • I don't enjoy sitting in the sun.
 • Talking to people has to be more sensible than war.
 • Working all night long will not improve your health.

3. Gerund หรือ verbal noun มีรูปกรรมวาจก (passive forms) (โดยใช้ being + past participle) และรูป perfect (โดยใช้ having + past participle) เช่น

 • I hated being cross-questioned like that.
 • I'm pround of having written that book.

4. ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้โดยวางไว้หลัง not เช่น

 • Not having the car this week is a great nuisance.
 • Not being a university graduate hasn't made any difference to my success.
 • I was hurt at not being invited to the wedding.

เมื่อ gerund หรือ verbal noun ถูกใช้กับคำคุณศัพท์ หรือ determiner เราใช้ of ก่อนกรรม (object) ถ้ามี เช่น

 • Sensitive handling of the economy is required at this stage.
 • The settling of claims may take quite a time.
 • Please remain seated during the singing of the next hymn.
 • The reading of the will takes place at two o'clock.

คำสรรพนามคือ It ใช้ทำหน้าที่เป็นประธานขั้นต้น (preliminiary subject) โดยมี gerund (หรือ verbal noun) เป็น postponed subject เช่น

 • It's no good losing your temper.
 • It's no use your shouting.
 • It's great having the apartment to myself.
 • It's a nuisance not having the car this week.

ใช้กับป้ายประกาศให้สาธารณชนทราบ หรือคำสั่งห้ามต่างๆ เช่น

 • No Parking Overnight.
 • No Littering.
 • No running in the corridor, please!
 • No talking in class, please!

Verb + Verbal noun

 • I suggest moving his desk into the bedroom.
 • Do you enjoy causing trouble?
 • At last it has stopped raining.
 • Have you finished writing your assignment?
 • I keep (on) forgetting to buy washing powder.
 • You'll get a seat if you don't mind waiting in a queue.
 • Avoid hurting other people's feelings.
 • I can't help feeling angry.
 • I can't bear seeing good food wasted.
 • Dad can't stand apologizing.
 • Would you consider taking a lower-paid job?
 • I dislike making a fuss.
 • Don't give up trying.
 • Do you fancy climbing that tower?
 • I can't risk leaving the door uncocked.
 • They burst out laughing.
 • The mountaineering will involve climbing with ropes.
 • Practise moving your toes independently.
 • I admitted using her computer.
 • I denied having altered any settings on her computer.

verb + preposition + gerund (หรือ verbal noun)

 • We believe in disciplining children early.
 • I insist on driving you to the station.
 • Jake persisted in disrupting the classes.
 • I apologize for being late.
 • I object to paying for parking outside my own apartment block.
 • Are you thinking of changing jobs?
 • Richard dreams of becoming an opera singer.
 • I wouldn't dream of waking her before 8 o'clock.
 • I don't approve of teaching children to read before the age of five.
 • He worries about not being accepted by other people.
 • I depend wholly on having good health.
 • We're looking forward to meeting you.

transitive verb + object + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • The weather didn't stop me from enjoying my holiday.
 • Can we interest you in investing in our company?
 • Are you accusing me of lying?
 • We suspected her of having committed fraud.
 • The authorities prevented us from finding out the truth.
 • I prefer rail travel to flying.

noun + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • The difficulty of making yourself understood makes you reluctant to talk to deaf people.
 • The thought of packing up all my belongings fills me with dread.
 • If there's no alternative to telling a lie, you have to do it.
 • Do you think there's any possibility of persuading her?
 • When I next get the opportunity of speaking to her, I'll mention your name.
 • She always had a taste for dressing outrageously.
 • My inclination is of course towards holidaying somewhere warm.
 • There are various methods of backing up your files.
 • George showed no interest in taking exercise.
 • Thank you for your kindness in offering us hospitality for the night.
 • There's a ban on smoking in most public places nowadays.
 • Congratulations on winning the competition.
 • The idea of that man kissing her appalled him.
 • This book is intended as a brief introduction to computer-programming.
 • There's no proof of her having visited Jack that evening.
 • There's no substitute for swimming in the sea.

adjective + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น

 • I'm so bad at organizing myself.
 • He's obviously determined on leaving as soon as possible.
 • Are you interested in making some money?
 • Janet's too fond of teasing people.
 • Is he really capable of murdering someone?
 • Mary's incapable of hurting anyone deliberately.
 • Who's responsible for locking up the shop?
 • Ellen's clever at manipulating people.
 • I'm pleased at having won so much support.
 • We're accustomed to getting up early.
 • You're not afraid of getting wet, are you?

เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้ โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ

Verb + verbal noun Verb + to infinitive

 • She continued reading quietly in his corner. / Same continued to read quietly in his corner.
 • The customer started making a fuss./ The customer started to make a fuss.
 • The baby began yelling./ The baby began to yell.
 • We intend visiting the museum later today./ We intend to visit the museum later today.
 • We prefer making our own Christmas cards./ We prefer to make our own Christmas cards.

เมื่อใช้ verbal noun และ to-infinitive กับคำกริยาต่อไปนี้ จะมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย

 • เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้ โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ

  Verb + verbal noun Verb + to infinitive
 • I can't bear waiting (=I suffer while waiting) for exam results. /
 • Open the letter now- I can't bear to wait (=I don't want to wait).
 • I love learning (= I enjoy learning) new skills.
 • I love to learn (=I often choose to learn) new skills.
 • I like getting up early (= I enjoy getting up early).
 • I like to get up early (=I choose to get up early).
 • I hate hurting (=I'm unhappy when I hurt) her feelings.
 • I hate to hurt (=I don't want to hurt) her feelings.

advise, allow, permit, forbid

เราสามารถใช้ verbal noun ตามหลัง advise, allow, permit และ forbid ได้ถ้าหากว่าไม่มีกรรม (object) ในรูปของคำนาม หรือ คำสรรพนาม แต่ถ้ามี object ก็ให้ใช้ to-infinitive เช่น

Verb verbal noun verb + to-infinitive

 • We advise arriving early at the theatre./ We advise you to arrive early at the theatre.
 • We permit smoking in Coach M./ We permit passengers to smoke in Coach M.
 • They don't allow picnicking here./ They don't allow people to picnic here.
 • We forbid drug-taking in this hostel./ We forbid guests to take drugs in this hostel.

need, require และ want

need และ require เราสามารถสร้างประโยคเป็น passive to-infinitive หรือใช้รูป ing โดยมีความหมาย passive ได้ เช่น

 • These dishes need to be washed.
 • These dishes need washing.
 • These letters require to be filed.
 • These letters require filing.

ในประโยคที่ไม่เป็นทางการ เราสามารถใช้ want + verbal noun เช่น

 • The garden wants weeding.3 ความคิดเห็น:

Busz กล่าวว่า...

ชอบมากเลย

Sasiwimol Tojaroen กล่าวว่า...

ยากเนอะ....!!!????

Tutt santisakultarm กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ